Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport opgericht met eigen cao Sportverenigingen

Op 11 januari 2017 is in Haarlem de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) opgericht. Amateur sportverenigingen kunnen door lid te worden een beroep doen op de cao Sportverenigingen. Lidmaatschap biedt ze onder andere de mogelijkheid om meer contracten voor bepaalde tijd aan bijvoorbeeld trainers aan te bieden.

Veel verenigingen werden gedwongen na de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in 2015 hun trainer aan de kant te zetten, omdat zij deze niet al na twee jaar in vaste dienst wilden nemen. Door zich aan te sluiten bij NIDS krijgen sportverenigingen de mogelijkheid maximaal zes contracten voor bepaalde tijd aan te gaan binnen 48 maanden. Dit geldt voor iedereen met wie zij een dienstverband aangaan. Zowel werknemers als werkgevers in de georganiseerde amateursport erkennen dat deze geboden ruimte naadloos aansluit bij hun behoefte.

Cao nu voor iedere vereniging beschikbaar

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot dit jaar konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

“Bij de oprichting hebben we intensief overleg gevoerd met koepelorganisaties in de sport, waaronder de belangenvereniging amateurvoetbal. Onze basis is een directe feeling met de achterban. Om dat te waarborgen zullen er ook twee vertegenwoordigers vanuit het verenigingsleven zitting nemen in het bestuur van NIDS” aldus Peter van der Aart, woordvoerder van de werkgeversvereniging.

Oprichters NIDS

Oprichters van NIDS zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Peter van der Aart, tel. 06-536 036 59, of e-mail pvanderaart@netwerkindesport.nl