Werkgevers in de Sport (WOS) en Netwerk in de Sport (NIDS) werken samen aan de versterking van de sportsector op het gebied van arbeidsverhoudingen, arbeidsomstandigheden en werkgeverschap.
Op 11 januari 2017 is de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport opgericht. Zij heeft zich als doel gesteld om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Netwerk in de Sport zet zich in voor de betaalde sporters en vrijwilligers in de amateursport, evenals trainers, instructeurs en beheerders werkzaam op amateurniveau. Momenteel verkent de WOS samen met Netwerk in de Sport de mogelijkheden in het verkrijgen van een volledige vrijstelling van de ketenbepaling voor de groep betaalde sporters. Ellis van der Weerden en Lobke Mentrop vertellen hoe hun organisaties samen de sportsector versterken.

Achtergrond van Netwerk in de Sport
Netwerk in de Sport bestaat uit vijf sportservicebureaus: Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap. Per januari van dit jaar is het samenwerkingsverband Netwerk in de Sport omgezet in een werkgeversvereniging.

Waarom een extra werkgeversvereniging in de Sport?
De cao voor sportverenigingen bestaat al sinds 2003, echter tot dit jaar konden alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. Ellis van der Weerden, voorzitter van Netwerk in de Sport: ‘De brede nadelige gevolgen van de Wet werk en zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk. Amateur sportverenigingen kunnen een beroep doen op onze cao en daarmee de mogelijkheid benutten om meer contracten voor bepaalde tijd aan bijvoorbeeld trainers aan te bieden. Een groot goed voor de sport in Nederland, iets wat de WOS onderstreept.’ De WOS creëerde begin 2015 een dergelijke afwijking op grotere schaal: een uitzondering op de ministeriële regeling voor bondstrainers en technisch directeuren.

Samen sector versterken
‘Als sociale partner in de sport- en beweegsector is het voor de WOS van belang dat de sector in zijn geheel wordt versterkt. We maken ons al dag en jaar sterk voor goed werkgeverschap in de sector sport en bewegen. Daarmee werken we samen met diverse partijen en betrekt de WOS waar nodig per deelsector de verantwoordelijke samenwerkingspartner(s). Het versterken van de sector doen we als WOS in verbinding met andere stakeholders, daar hebben de WOS en NIDS elkaar gevonden en trekken als organisaties met elkaar op. Dat was in het begin wel even zoeken, maar we hebben goede afspraken met elkaar gemaakt’, vertelt Lobke Mentrop, directeur van de WOS en eerste onderhandelaar voor de CAO Sport.

Goed werkgeverschap voor amateursport
Ellis van der Weerden: ‘Onze missie is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. NIDS zet zich in voor de betaalde sporters en vrijwilligers in de amateursport, evenals trainers, instructeurs en beheerders werkzaam op amateurniveau. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen. Wij onderstrepen het belang van goed werkgeverschap. Door de samenwerking met de WOS werken we samen aan een toekomstbestendige sector, zowel op verenigings- als sectorniveau.’

Wat betekent samenwerking voor leden van de WOS?
Lobke Mentrop: ‘De WOS focust zich op de sportbonden, provinciale en lokale sportorganisaties en Universitaire sportcentra. We verbreden de sector en richten ons ook op geprivatiseerde gemeentelijke sportorganisaties. Onze leden blijven we van dienst zijn zoals zij van ons gewend zijn en haken Netwerk in de Sport aan indien er ondersteuningsbehoefte is bij sportverenigingen. Dit doen we al sinds de WOS en NIDS het convenant met elkaar sloten eind 2014. In feite verandert er dus voor onze leden niets. Tussen onze organisaties is en blijft veelvuldig overleg en samenwerking plaatsvinden om de sector zo goed mogelijk te bedienen.’

Vrijstelling ketenbepaling voor betaalde sporters
Lobke Mentrop: ‘Momenteel verkennen we samen de mogelijkheden in het verkrijgen van een volledige vrijstelling van de ketenbepaling voor de groep betaalde sporters. Wij als WOS pakken onze verantwoordelijkheid voor betaalde sporters vallend onder de werkingssfeer van de CAO Sport, dus de beroepssporters bij sportbonden en commerciële ploegen. Ellis van der Weerden: ‘Netwerk in de Sport is verantwoordelijk voor de betaalde sporters werkzaam bij sportverenigingen en daaraan gelieerde stichtingen. Op korte termijn zal voor de algehele groep door de WOS en NIDS een Ministeriële vrijstelling aangevraagd worden. Samen maken we de sector sterk.’