Een samenleving zonder sport is moeilijk voor te stellen. Bijna 4,5 miljoen Nederlanders zijn lid van een sportvereniging en daarmee vormt de amateursport één van de hoekstenen van onze samenleving. Om al die Nederlanders te laten sporten zijn er veel mensen nodig die dat allemaal besturen, begeleiden en organiseren. Naast de officieuze rol van werkgever voor de vele vrijwilligers die binnen de amateursport actief zijn, heeft de vereniging vaak ook officieel de rol van werkgever. Denk bijvoorbeeld aan trainers, instructeurs of beheerders die een vergoeding krijgen.

Mooi resultaat onderhandeling FNV Sport en Netwerk in de Sport
Werkgeversvereniging Netwerk in de Sport wil goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëert Netwerk in de Sport een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen. Begin dit jaar bereikten FNV Sport en Bewegen en Netwerk in de Sport een onderhandelingsresultaat voor de cao Sportverenigingen 2018 en 2019. Dit resultaat is voorgelegd aan de leden van het netwerk en zij stemden hiermee recent in. Het onderhandelingsakkoord is verwerkt in de nieuwe cao sportverenigingen 2018-2019.

Afspraken in de nieuwe cao
Gelet op de gemiddelde loonontwikkeling in andere sectoren en de financiële positie van de aangesloten verenigingen hebben de partijen afgesproken dat de lonen met ingang van 1 september 2018 en 1 september 2019 structureel met 2% worden verhoogd. Andere belangrijke afspraken in de cao hebben onder meer betrekking op duurzame inzetbaarheid, de campagne lokale sportsector (met onder meer aandacht voor het betrekken van young potentials bij de bestuurlijke ontwikkeling van sportverenigingen) en een behoefteonderzoek naar medezeggenschap binnen lokale sportorganisaties.

Meer informatie
Leden van Netwerk in de Sport kunnen aanspraak maken op de cao Sportverenigingen, die hen onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden. Ook krijgen leden toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers binnen de vereniging. De nieuwe cao en meer informatie over werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is te vinden op www.netwerkindesport.nl/cao.