Veelgestelde vragen

Toegevoegd:
Verwijderd:

Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust telefonisch of per mail contact met ons op.
Telefoon 06 – 53 48 08 53 | E-mail: servicedesk@netwerkindesport.nl

Verwijderd:

Werkgeverschap rondom Coronacrisis

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Kunnen wij een werknemer verplicht verlof op laten nemen in deze tijd?

Nee, onder deze omstandigheden kan geen verplicht verlof worden opgelegd. Een werkgever heeft immers de plicht om de bedongen arbeid aan te bieden. Als dit door omstandigheden (tijdelijk) niet kan wordt dat tot het werkgeversrisico gerekend.

Kunnen wij een werknemer andere werkzaamheden laten verrichten?

Ja, in beginsel kan dat. Het is vooral van belang dit in goed overleg te doen. Uitgangspunt is dat hetgeen u van de werknemer vraagt redelijk en billijk is en enig verband houdt met de oorspronkelijke functie. U kan daarbij voor Technisch Kader bijvoorbeeld denken aan planvorming voor het nieuwe seizoen of lopend seizoen, jaarplan opstellen en/of verder uitwerken, (telefonisch) overleg met betrokkenen over technisch beleid en/of toekomstige trainingen, het voorbereiden van toernooien/evenementen of het opstellen en delen van instructies voor spelers of speelsters. Ook (bij)scholing op specifieke onderwerpen is mogelijk een nuttig alternatief. Dit alles kan ook vanuit huis plaatsvinden.
Uiteraard zijn de mogelijkheden mede-afhankelijk van de functie.

Wat is de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid) en is deze van toepassing op onze organisatie?

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid is op 31 maart aangekondigd en kon tot 1 juni worden aangevraagd. De NOW is bedoeld voor werkgevers die te maken hebben met een omzetverlies van minimaal 20% als gevolg van de coronacrisis, en daarmee in dermate grote financiële nood zijn beland dat zij acuut in problemen dreigen te komen. Met deze regeling kunnen zij hun werknemers met een vast of een flexibel contract blijven doorbetalen. Inmiddels heeft de overheid een extra steunpakket van 110 miljoen voor de sport toegezegd.  Een groot deel ervan is bedoeld ter compensatie van huurinkomsten van derden, daarnaast resteert een pot van 20 miljoen euro bedoeld voor de verenigingen met een eigen accommodatie. Deze verenigingen worden geconfronteerd met omzetverlies en doorlopende lasten. Vanaf 1 juni is de regeling NOW 2.0 van kracht en wordt er gekeken naar mogelijkheden voor onze verenigingen voor compensatie vanuit deze pot.

 

Wat is de TOGS - Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (voorheen Noodloket) en voor wie is het bedoeld?

De zogeheten TOGS is opgetuigd voor ondernemers in sectoren die direct getroffen zijn door de kabinetsmaatregelen om het coronavirus in te dammen. Voldoet u aan de voorwaarden? Dan krijgt u eenmalig € 4.000,- belastingvrij en naar eigen inzicht te besteden.

Verwijderd:

Voor wie is deze regeling?

Verwijderd:

De tegemoetkoming is bedoeld voor mkb-bedrijven, (met en zonder personeel), die schade lijden door noodgedwongen sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies. U komt in aanmerking als u voldoet aan de voorwaarden én de hoofdactiviteit van uw onderneming overeenkomt met een van de in de regeling benoemde SBI-codes. SBI staat voor Standaard Bedrijfsindeling. Ieder bedrijf dat zich inschrijft in het Handelsregister krijgt een of meerdere SBI-codes. Deze code bestaat uit 4 of 5 cijfers en geeft aan wat de activiteit van een bedrijf is. Meer over de voorwaarden en de SBI-afbakening is hier te vinden.

Verwijderd:

Hoe doe ik een aanvraag?

Verwijderd:

U kunt een aanvraag voor de tegemoetkoming van € 4.000,- online indienen via de website van het RVO. Bij verstrekking van de juiste gegevens keurt RVO uw aanvraag binnen 3 weken goed, waarna RVO uitbetaalt. RVO probeert dit proces binnen 1 week af te ronden.

Verwijderd:

Bron: KvK.nl

Zijn er regelingen mogelijk met banken en contractpartners?

Contractpartners

Verwijderd:

Uit het werkveld bereikt ons een aantal goede voorbeelden van verenigingen die het initiatief hebben genomen om met leveranciers een regeling te treffen. Zo blijken sommige brouwerijen bereid (een deel van) de aanwezige voorraad terug te nemen en de factuur te crediteren en werken veel gemeenten aan een regeling die de huurkosten van binnen- en buitenaccommodaties tijdens de gedwongen sluiting beperkt of zelfs geheel wegneemt. De eventuele regelingen verschillen per leverancier en gemeente, neemt u dus zelf contact met uw contractpartners op om te kijken wat voor u mogelijk van toepassing kan zijn.

Verwijderd:

NIDS adviseert u de publicaties van de Rijksoverheid, uw gemeente, uw sportbond en NOC*NSF goed in de gaten te houden.

Verwijderd:

Banken: uitstel op aflossen leningen

Verwijderd:

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen. Voor bedrijven met hogere financiering geldt de maatregel niet. Wel worden de ontwikkelingen voor die groep in de gaten gehouden. “Dat kan leiden tot extra stappen in overleg met het kabinet en de toezichthouders”, aldus de NVB. “Het gaat hierbij om een minimumregeling waarop banken aanvullend maatwerk kunnen leveren voor zakelijke klanten.”
Voor meer informatie omtent een mogelijke maatregel bij uw bank, neemt u direct contact op met de klantenservice van uw bank. Omdat niet alle banken dezelfde maatregelen treffen, is het belangrijk om informatie bij uw eigen bank op te vragen.

Wij maken gebruik van de personeelsdiensten van één van de vijf Sportservicebureaus. Waar kunnen wij terecht voor informatie en advies?

U kunt rechtstreeks contact opnemen met het betreffende Sportservicebureau dat u ondersteunt bij het werkgeverschap (Arbeidsloket Groningen, Sportwerkgever Friesland, STK Drenthe, Sportkader Nederland of Sportservice Noord-Brabant). Zij leggen u uit wat er van u verwacht wordt en welke maatregelen er genomen kunnen worden om de eventuele (financiële) schade te beperken en samen met uw werknemer(s) deze tijd goed door te komen.

Wij zijn volledig zelfstandig werkgever in de lokale sportbranche. Wat kunnen wij doen?

U kunt mogelijk in aanmerking komen voor een vergoeding uit de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid) of de TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19).

Verwijderd:

Voor de voorwaarden en aanvraag raadpleeg de website van de uitvoerende instanties. Voor de NOW is dat het UWV, en voor de TOGS is dat het RVO.

Verwijderd:

 

Quarantaine of ziek. Wat zijn de gevolgen?

Indien uw werknemer in quarantaine zit omdat bijvoorbeeld iemand in zijn/haar directe omgeving recent ziek is geworden door het Coronavirus, dan is deze werknemer zelf niet ziek. Het reguliere loon moet dus worden doorbetaald omdat de werknemer in beginsel gewoon kan werken. Dit laatste is in de sport echter nagenoeg onmogelijk omdat de sportaccommodaties gesloten zijn. Wel kunnen eventuele alternatieve werkzaamheden verricht worden zoals vermeld onder de kop: Kunnen wij een werknemer andere werkzaamheden laten verrichten?
Een werknemer die daadwerkelijk ziek is, al dan niet door het Coronavirus, valt onder de gebruikelijke regels voor zieke werknemers.

Wij betalen aan (sommige) vrijwilligers een vrijwilligersvergoeding uit. Moeten we doorbetalen?

De vrijwilligersvergoeding is een fiscale regeling die het mogelijk maakt aan zij die zich vrijwillig inzetten voor de vereniging een tegemoetkoming in gemaakte kosten toe te kennen zonder dat deze kosten verantwoord hoeven te worden. Ook als er geen directe uitgaven gedaan worden door de vrijwilliger kan de vrijwillige inzet gewaardeerd worden met een geldbedrag. Onder alle omstandigheden mag de vergoeding nooit meer bedragen dan €170,- per maand en in totaal €1.700,- per jaar.
Er is voor deze regeling gekozen omdat anders iedere (kosten)vergoeding aan een vrijwilliger verantwoord zou moeten worden met een factuur of declaratie. Dit zou nodeloos veel administratie met zich meebrengen voor relatief kleine bedragen. En hoewel de hoogte van de vergoeding beperkt is moet er wel degelijk ‘werk’ tegenover staan. Nu dat onder de huidige omstandigheden niet kan/mag, mag er dus ook geen vergoeding betaald worden.
Mocht een vrijwilliger onder de huidige omstandigheden wel werkzaamheden verrichten, al zijn dit misschien andere dan oorspronkelijk afgesproken, dan kan uiteraard wel een vergoeding worden toegekend.

Wat is Arbeidstijdverkorting of werktijdverkorting?

De regeling arbeidstijdverkorting/werktijdverkorting is sinds 17 maart niet meer van kracht. Deze regeling is vervangen door de NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor behoud Werkgelegenheid). Voor meer informatie over de voorwaardenof een aanvraag kijkt u op de website van het UWV.

Voor wie | Aanmelden | Wijzigen

Verwijderd:

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Voor wie is de cao Sportverenigingen beschikbaar?
De cao Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging. Commerciële sportorganisaties of bovenlokale instellingen zoals een provinciaal sportorganisaties kunnen dus geen lid worden van de werkgeversvereniging.
Verwijderd:
Hoe kan ik me aanmelden voor Netwerk in de Sport?

Dat kan eenvoudig via onze website. Je vind hier het online aanmeldformulier. Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport (Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB – Sportservice Noord-Brabant) zijn automatisch lid van Netwerk in de Sport en melden zich voor NIDS niet afzonderlijk aan.

Verwijderd:

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen bij Netwerk in de Sport?

Een andere contactpersoon, een nieuw (e-mail)adres of telefoonnummer, een gewijzigd rekeningnummer of KvK nummer of een naamswijziging van de vereniging? Geef het eenvoudig aan ons door via het online wijzigingsformulier. Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten geven wijzigingen in hun gegevens direct door aan deze partij.

Verwijderd:

Ik heb bericht ontvangen van Netwerk in de Sport dat ik de laatste status betreffende werknemers en loonsom moet doorgeven. Hoe kan ik dat doen?

Wij vragen jaarlijks om deze gegevens bij de C-leden van Netwerk in de Sport. Doorgeven kan eenvoudig via het online formulier. In het bericht dat je hierover van ons ontvangt tref je het gevraagde debiteurennummer aan.

Verwijderd:

Cao Sportverenigingen

Verwijderd:

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Ik loop aan tegen de beperkingen van de Wet Werk en Zekerheid en kan mijn medewerker nu geen nieuw contract meer aanbieden. Kan de cao Sportverenigingen uitkomst bieden?

Jazeker. De cao maakt het mogelijk om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten (zes contracten in 48 maanden). Zo kun je bijvoorbeeld je trainer of kantinebeheerder op een flexibele manier langer aan je club binden.

Verwijderd:

Biedt de cao Sportverenigingen kaders voor salarisschalen?

Ja, de cao Sportverenigingen biedt een loon- en functiegebouw. Alle gangbare (technische) functies worden in het systeem beschreven en gewaardeerd. Het gaat bijvoorbeeld om functies zoals trainer/coach, kantinebeheerder, onderhoudsmedewerker, spelers, algemeen manager, verenigingscoördinator en medisch begeleider. De bandbreedte binnen een salarisschaal biedt voldoende ruimte voor maatwerk op basis van kennis en ervaring.

Verwijderd:

Als ik gebruik wil maken van de cao Sportverenigingen, ben ik dan ook gebonden aan de pensioenregeling?

Nee. De werknemer kan er voor kiezen om onder de werkingssfeer van de cao sportverenigingen te vallen (zonder pensioen) of onder de cao sportverenigingen pensioen (met pensioen).

Verwijderd:

Waar vind ik de volledige tekst van de cao Sportverenigingen?

Je kunt de cao Sportverenigingen downloaden op de website van Netwerk in de Sport. Er is een cao beschikbaar inclusief of exclusief pensioenregeling.

Verwijderd:

Hoe komt de cao Sportverenigingen tot stand?

De vijf initiatiefnemers van de werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport (NIDS) sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

Verwijderd:

Is de Private Aanvulling WW (PAWW) opgenomen in de CAO Sportverenigingen?

Door een wetswijziging in 2016 is het alleen nog op CAO-niveau mogelijk om een reparatie voor het derde jaar WW of loongerelateerde WGA-uitkering te organiseren. In 2017 hebben CAO-partijen NIDS en FNV de achterban om een oordeel gevraagd over opnemen van een reparatie van het derde jaar WW in de CAO Sportverenigingen. De meerderheid heeft toen aangegeven een klein contract te hebben en hierdoor niet het nut in te zien van de reparatie en daarvoor geen extra afdracht te willen doen. Zodoende is er in de CAO Sportverenigingen op dit moment geen WW reparatie opgenomen in de vorm van PAWW (Private Aanvulling WW).

Kosten lidmaatschap

Verwijderd:

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Hoe zijn de kosten van een lidmaatschap van Netwerk in de Sport opgebouwd?

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging bestaan uit drie componenten: contributie, bijdrage arbeidsmarktfonds en werkgeversbijdragen. De kosten van een lidmaatschap zijn afhankelijk van de loonsom van de werknemer(s) en het aantal werknemers (met een dienstverband van meer dan 6 uur per week).

Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten krijgen korting op de contributiekosten van Netwerk in de Sport.

Verwijderd:

Hoeveel bedraagt de contributie van Netwerk in de Sport?

De contributie bedraagt €150,- per jaar tot een loonsom van €100.000 per jaar. Vanaf een loonsom van €100.000 per jaar (zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar) bedraagt de contributie 0,2% met een maximum van €500,- per jaar. Bij aanmelding worden eenmalig €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Voor sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten geldt dat zij €75,- per jaar contributie betalen (ook bij een loonsom hoger dan € 100.000 per jaar).

Verwijderd:

Wat houdt de bijdrage arbeidsmarktfonds in?

De bijdrage voor het arbeidsmarktfonds bedraagt 0,2% van de bruto loonsom op jaarbasis (zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar). In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers (de leden van de werkgeversvereniging) 0,2% over de bruto loonsom afdragen ten behoeve van de financiering van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de (lokale) sportsector. Jaarlijks wordt met de vakbond (FNV Sport en Bewegen) de aard van de activiteiten afgestemd. Deze bijdrage wordt direct geïnd als een sportvereniging zich aanmeldt als lid van de werkgeversvereniging en vervolgens jaarlijks. Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen wordt jaarlijks de verzamelloonstaat bij de werkgevers opgevraagd.

Verwijderd:

Wat houdt de werkgeversbijdrage in?

De werkgeversbijdrage bedraagt €10,71 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers aan FNV Sport en Bewegen een jaarlijkse bijdrage betalen van € 10,71 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Deze bijdrage wordt door de vakbond gebruikt voor opleiding en training van haar leden. De bijdrage wordt jaarlijks door de werkgeversvereniging bij de leden geïnd en afgedragen aan de vakbond.

Verwijderd:

Hoe worden de kosten geïnd?

De inning van contributie, arbeidsmarktfonds en werkgeversbijdrage vindt voor C-leden plaats via automatische incasso. Deze leden geven hiervoor toestemming bij aanmelding.

Voor sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten (B-leden) geldt dat incasso via het betreffende sportservicebureau verloopt.

Verwijderd:

Voorbeeld berekening kosten lidmaatschap werkgeversvereniging Netwerk in de Sport

Stel je vereniging heeft 2 medewerkers in dienst voor een totale bruto loonsom van 25.000 euro. Beide medewerkers hebben een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Dan zijn de kosten voor een lidmaatschap van Netwerk in de Sport voor jouw vereniging jaarlijks als volgt opgebouwd.

 • Contributie € 150,- per jaar (tot een loonsom van € 100.000)
 • Bijdrage arbeidsmarktfonds € 50,- per jaar (0,2% van de bruto loonsom)
 • Werkgeversbijdrage: € 21,42 (€ 10,71 per medewerker)

Totaal: € 221,42 per jaar
(Het eerste jaar van het lidmaatschap komt het bedrag uit op € 271,42 in verband met eenmalige administratiekosten van € 50,-.)

Voor verenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten bedraagt de contributie van Netwerk in de Sport € 75,- per jaar in plaats van € 150,- per jaar. De kosten worden in dat geval via de hiervoor genoemde sportservice organisaties doorberekend.

Meer informatie

Verwijderd:

Over Netwerk in de Sport

Verwijderd:

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Waarom is Netwerk in de Sport ontstaan?

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zich op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot 2017 konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Verwijderd:

Wie zijn de initiatiefnemers achter Netwerk in de Sport?

Oprichters van werkgeversvereniging Netwerk in de Sport zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.

Verwijderd:

Wat doet Netwerk in de Sport?

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.

 • We stellen de cao voor sportverenigingen beschikbaar voor alle verenigingen. Ook werken we vanuit onze werkgeversvereniging verder aan de professionalisering van de sector en zitten we aan tafel als belangenbehartiger binnen landelijke platformen. Thema’s waarop we ons de komende periode focussen zijn:
 • Arbeid en gezondheid: preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en wet WIA.
 • Stimuleren bestuurskracht lokale sportsector, vooral gericht op het ontdekken en stimuleren van young potentials om een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke ontwikkeling van zijn of haar sportvereniging.
 • Duurzame inzetbaarheid: weerbare en flexibele medewerkers die in veranderende omstandigheden kunnen blijven presteren en mee kunnen gaan zijn ook voor sportverenigingen erg belangrijk. We spannen ons in ten behoeve van de weerbaarheid en ontwikkeling van de werknemers en geven hier gedurende de looptijd van de cao concreet invulling aan.
 • Medezeggenschap: we onderzoeken de behoefte van medezeggenschap binnen de lokale sportorganisaties.

Verwijderd:

Welke voordelen bieden we jou als je lid wordt van Netwerk in de Sport?

Door lid te worden van de werkgeversvereniging kunnen wij jouw organisatie en de amateursport sector ondersteunen op de volgende vijf onderdelen:

 • Je kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen: via lidmaatschap kun je aanspraak maken op cao Sportverenigingen die je vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden;
 • Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat jouw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt;
 • Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector: Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursport sector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader;
 • Je geeft de amateursport een prominentere stem: Je stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen;
 • Je krijgt toegang tot de servicedesk: toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers.

Verwijderd: