Veelgestelde vragen

Staat je vraag er niet bij? Neem dan gerust telefonisch of per mail contact met ons op.
Telefoon 023 – 205 50 08 | E-mail: servicedesk@netwerkindesport.nl

Voor wie | Aanmelden | Wijzigen

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Voor wie is de cao Sportverenigingen beschikbaar?

De cao Sportverenigingen is beschikbaar voor leden van Netwerk in de Sport. Iedere lokale sportvereniging (of sportorganisatie zonder winstoogmerk) met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan, kan lid worden van de werkgeversvereniging. Commerciële sportorganisaties of bovenlokale instellingen zoals een provinciaal sportorganisaties kunnen dus geen lid worden van de werkgeversvereniging.

Hoe kan ik me aanmelden voor Netwerk in de Sport?

Dat kan eenvoudig via onze website. Je vind hier het online aanmeldformulier. Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij een van de initiatiefnemers van Netwerk in de Sport (Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB – Sportservice Noord-Brabant) zijn automatisch lid van Netwerk in de Sport en melden zich voor NIDS niet afzonderlijk aan.

Hoe kan ik mijn gegevens wijzigen bij Netwerk in de Sport?

Een andere contactpersoon, een nieuw (e-mail)adres of telefoonnummer, een gewijzigd rekeningnummer of KvK nummer of een naamswijziging van de vereniging? Geef het eenvoudig aan ons door via het online wijzigingsformulier. Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten geven wijzigingen in hun gegevens direct door aan deze partij.

Ik heb bericht ontvangen van Netwerk in de Sport dat ik de laatste status betreffende werknemers en loonsom moet doorgeven. Hoe kan ik dat doen?

Wij vragen jaarlijks om deze gegevens bij de C-leden van Netwerk in de Sport. Doorgeven kan eenvoudig via het online formulier. In het bericht dat je hierover van ons ontvangt tref je het gevraagde debiteurennummer aan.

Cao Sportverenigingen

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Ik loop aan tegen de beperkingen van de Wet Werk en Zekerheid en kan mijn medewerker nu geen nieuw contract meer aanbieden. Kan de cao Sportverenigingen uitkomst bieden?

Jazeker. De cao maakt het mogelijk om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten (zes contracten in 48 maanden). Zo kun je bijvoorbeeld je trainer of kantinebeheerder op een flexibele manier langer aan je club binden.

Biedt de cao Sportverenigingen kaders voor salarisschalen?

Ja, de cao Sportverenigingen biedt een loon- en functiegebouw. Alle gangbare (technische) functies worden in het systeem beschreven en gewaardeerd. Het gaat bijvoorbeeld om functies zoals trainer/coach, kantinebeheerder, onderhoudsmedewerker, spelers, algemeen manager, verenigingscoördinator en medisch begeleider. De bandbreedte binnen een salarisschaal biedt voldoende ruimte voor maatwerk op basis van kennis en ervaring.

Als ik gebruik wil maken van de cao Sportverenigingen, ben ik dan ook gebonden aan de pensioenregeling?

Nee. De werknemer kan er voor kiezen om onder de werkingssfeer van de cao sportverenigingen te vallen (zonder pensioen) of onder de cao sportverenigingen pensioen (met pensioen).

Waar vind ik de volledige tekst van de cao Sportverenigingen?

Je kunt de cao Sportverenigingen downloaden op de website van Netwerk in de Sport. Er is een cao beschikbaar inclusief of exclusief pensioenregeling.

Hoe komt de cao Sportverenigingen tot stand?

De vijf initiatiefnemers van de werkgeversorganisatie Netwerk in de Sport (NIDS) sluiten al sinds 2003 de cao Sportverenigingen met FNV Sport & Bewegen. Het doel van de cao is het regelen van de rechtspositie van de werknemers in de sector georganiseerde amateursport.

Kosten lidmaatschap

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Hoe zijn de kosten van een lidmaatschap van Netwerk in de Sport opgebouwd?

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging bestaan uit drie componenten: contributie, bijdrage arbeidsmarktfonds en werkgeversbijdragen. De kosten van een lidmaatschap zijn afhankelijk van de loonsom van de werknemer(s) en het aantal werknemers (met een dienstverband van meer dan 6 uur per week).

Sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten krijgen korting op de contributiekosten van Netwerk in de Sport.

Hoeveel bedraagt de contributie van Netwerk in de Sport?

De contributie bedraagt €150,- per jaar tot een loonsom van €100.000 per jaar. Vanaf een loonsom van €100.000 per jaar (zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar) bedraagt de contributie 0,2% met een maximum van €500,- per jaar. Bij aanmelding worden eenmalig €50,- administratiekosten in rekening gebracht.

Voor sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten geldt dat zij €75,- per jaar contributie betalen (ook bij een loonsom hoger dan € 100.000 per jaar).

Wat houdt de bijdrage arbeidsmarktfonds in?

De bijdrage voor het arbeidsmarktfonds bedraagt 0,2% van de bruto loonsom op jaarbasis (zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar). In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers (de leden van de werkgeversvereniging) 0,2% over de bruto loonsom afdragen ten behoeve van de financiering van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de (lokale) sportsector. Jaarlijks wordt met de vakbond (FNV Sport en Bewegen) de aard van de activiteiten afgestemd. Deze bijdrage wordt direct geïnd als een sportvereniging zich aanmeldt als lid van de werkgeversvereniging en vervolgens jaarlijks. Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen wordt jaarlijks de verzamelloonstaat bij de werkgevers opgevraagd.

Wat houdt de werkgeversbijdrage in?

De werkgeversbijdrage bedraagt €10,71 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers aan FNV Sport en Bewegen een jaarlijkse bijdrage betalen van € 10,71 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Deze bijdrage wordt door de vakbond gebruikt voor opleiding en training van haar leden. De bijdrage wordt jaarlijks door de werkgeversvereniging bij de leden geïnd en afgedragen aan de vakbond.

Hoe worden de kosten geïnd?

De inning van contributie, arbeidsmarktfonds en werkgeversbijdrage vindt voor C-leden plaats via automatische incasso. Deze leden geven hiervoor toestemming bij aanmelding.

Voor sportverenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten (B-leden) geldt dat incasso via het betreffende sportservicebureau verloopt.

Voorbeeld berekening kosten lidmaatschap werkgeversvereniging Netwerk in de Sport

Stel je vereniging heeft 2 medewerkers in dienst voor een totale bruto loonsom van 25.000 euro. Beide medewerkers hebben een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Dan zijn de kosten voor een lidmaatschap van Netwerk in de Sport voor jouw vereniging jaarlijks als volgt opgebouwd.

 • Contributie € 150,- per jaar (tot een loonsom van € 100.000)
 • Bijdrage arbeidsmarktfonds € 50,- per jaar (0,2% van de bruto loonsom)
 • Werkgeversbijdrage: € 21,42 (€ 10,71 per medewerker)

Totaal: € 221,42 per jaar
(Het eerste jaar van het lidmaatschap komt het bedrag uit op € 271,42 in verband met eenmalige administratiekosten van € 50,-.)

Voor verenigingen die het werkgeverschap hebben ondergebracht bij Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland of SSNB Personeelsdiensten bedraagt de contributie van Netwerk in de Sport € 75,- per jaar in plaats van € 150,- per jaar. De kosten worden in dat geval via de hiervoor genoemde sportservice organisaties doorberekend.

Meer informatie

Over Netwerk in de Sport

Niet verwijderen - Deze zorgt dat alle vragen gesloten zijn
Waarom is Netwerk in de Sport ontstaan?

De cao Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zich op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot 2017 konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van één van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging hier aanspraak op maken. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle verenigingen beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Wie zijn de initiatiefnemers achter Netwerk in de Sport?

Oprichters van werkgeversvereniging Netwerk in de Sport zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Huis voor de Sport Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en SSNB (Sportservice Noord-Brabant). Bureaus die zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van verenigingen op het vlak van werkgeverschap.

Wat doet Netwerk in de Sport?

De missie van de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen.

 • We stellen de cao voor sportverenigingen beschikbaar voor alle verenigingen. Ook werken we vanuit onze werkgeversvereniging verder aan de professionalisering van de sector en zitten we aan tafel als belangenbehartiger binnen landelijke platformen. Thema’s waarop we ons de komende periode focussen zijn:
 • Arbeid en gezondheid: preventie, verzuimbegeleiding, re-integratie en wet WIA.
 • Stimuleren bestuurskracht lokale sportsector, vooral gericht op het ontdekken en stimuleren van young potentials om een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke ontwikkeling van zijn of haar sportvereniging.
 • Duurzame inzetbaarheid: weerbare en flexibele medewerkers die in veranderende omstandigheden kunnen blijven presteren en mee kunnen gaan zijn ook voor sportverenigingen erg belangrijk. We spannen ons in ten behoeve van de weerbaarheid en ontwikkeling van de werknemers en geven hier gedurende de looptijd van de cao concreet invulling aan.
 • Medezeggenschap: we onderzoeken de behoefte van medezeggenschap binnen de lokale sportorganisaties.
Welke voordelen bieden we jou als je lid wordt van Netwerk in de Sport?

Door lid te worden van de werkgeversvereniging kunnen wij jouw organisatie en de amateursport sector ondersteunen op de volgende vijf onderdelen:

 • Je kunt een beroep doen op de cao Sportverenigingen: via lidmaatschap kun je aanspraak maken op cao Sportverenigingen die je vereniging onder andere de mogelijkheid biedt om meer aaneengeschakelde contracten voor bepaalde tijd af te sluiten dan via de Wet werk en Zekerheid mogelijk is; namelijk 6 contracten binnen 48 maanden;
 • Het verhoogt je aantrekkelijkheid als werkgever: de cao Sportverenigingen toont potentieel kader dat jouw vereniging goed werkgeverschap belangrijk vindt;
 • Bijdrage aan ontwikkeling van onze sector: Je levert een bijdrage aan de ontwikkeling van de amateursport sector door de inrichting van de werkomgeving te professionaliseren. Hierdoor wordt de sector ook aantrekkelijker voor talentvol kader;
 • Je geeft de amateursport een prominentere stem: Je stelt ons in staat om als belangenbehartiger voor de amateursport aan tafel te komen binnen verschillende landelijke platformen;
 • Je krijgt toegang tot de servicedesk: toegang tot de dagelijkse vraagbaak en servicedesk op administratief en juridisch vlak voor de of met betrekking tot de inzet van werknemers en vrijwilligers.