Jaarverslag 2022

Wanneer zijn we opgericht

De werkgeversvereniging Netwerk in de Sport (NIDS) is opgericht op 11 januari 2017. De oprichters van NIDS zijn de vijf sportservicebureaus die ons land rijk is, te weten Sportwerkgever Fryslân, Arbeidsloket Groningen, STK Drenthe, Sportkader Nederland en Sportservice Noord-Brabant. Deze bureaus hebben zich van oorsprong bezighouden met de ondersteuning van lokale sportorganisaties op het vlak van werkgeverschap.

Bestuurlijke samenstelling

Het bestuur bestond in 2022 uit Ellis van der Weerden (voorzitter), Anne Jochum de Vries (secretaris), Leo Zwinkels (penningmeester), Brigitte Musters (algemeen bestuurslid), Marcel Walvius (algemeen bestuurslid), Karin Zwart (algemeen bestuurslid) en Henk van der Pol (algemeen bestuurslid namens de B-leden).

Ledenbestand 2022

Per 31 december 2022 heeft de werkgeversvereniging Netwerk in de Sport in totaal 777 leden, bestaande uit 5 A-leden, 767 B-leden en 10 C-leden. De jaarlijkse contributie bedraagt € 75,- voor de A- en de B-leden en € 37,50 bij aansluiten ná 1 september van het lopende kalender jaar. Voor de C-leden bedraagt de contributie € 150,- per jaar en € 75,- bij aansluiten ná 1 september.

Waarom doen we dit?

De CAO Sportverenigingen bestaat al sinds 2003 en richt zicht op de behoeften van lokale sportorganisaties met betaalde krachten in dienst. Tot 2017 konden echter alleen organisaties die gebruik maakten van de dienstverlening van een van de vijf oprichters van de werkgeversvereniging aanspraak maken op de CAO Sportverenigingen. De brede nadelige gevolgen van de Wet Werk en Zekerheid voor de amateur sportverenigingen heeft de oprichters doen besluiten deze cao voor alle amateur sportorganisaties beschikbaar te maken. Hiervoor was oprichting van een aparte vereniging noodzakelijk.

Wat is onze Missie Visie

De missie van de werkgeversvereniging is om goed werkgeverschap mogelijk te maken voor iedere lokale amateur sportorganisatie in Nederland. Door middel van een cao, specifiek gericht op deze sector, creëren we een situatie waarbij verenigingen op een betrouwbare en passende manier betaalde krachten aan kunnen nemen. Vanuit onze visie werken we verder aan het optimaliseren van de invulling van het werkgeverschap door de lokale sportsector. En als belangenbehartiger ondersteunen we hen daarbij en brengen dat aspect ook onder de aandacht van de landelijke (sport)platformen.
In 2022 is een nieuwe visie, ambitie en strategie geformuleerd welke in de ALV van afgelopen november is gepresenteerd. Daarnaast zijn de speerpunten voor 2023 vastgesteld.

Vergaderingen

In het verslagjaar zijn er meerdere bestuursvergaderingen geweest en twee Algemene Ledenvergaderingen. Doordat wij na Corona de algemene leden vergaderingen digitaal zijn blijven doen, merken we dat de opkomst hoger is en er daardoor ook meer ruimte is voor interactie, ophalen van ervaringen en discussie. En positieve ontwikkeling die we ook graag in 2023 willen doortrekken met een nog aantrekkelijker programma.

Nasleep corona en energiecrisis

Waar verenigingen door Corona gemiddeld genomen best wat leden verloren hadden, hoorden we tijdens de ALV vergaderingen dat zich in 2022 op dat vlak wel een herstel had ingezet. Hardnodig voor de verenigingen die ook in 2022 te maken kregen met hoge energieprijzen die ze linksom met eigen accommodaties of rechtsom d.m.v. huurverhogingen voor hun kiezen kregen. Dat baart veel verenigingen wel zorgen voor de rest van het seizoen omdat bij een groot deel in corona tijd de algemene reserves al flink geslonken zijn.

CAO Sportverenigingen 2022

Omdat in 2020 de CAO-verhoging was uitgesteld naar 1 januari 2021 is de CAO-verhoging van 1 september 2021 uitgesteld naar 2022. Hierop is daardoor wel een indexatie toegepast en was de structurele verhoging in 2022 2,8%.
Het proces voor de nieuwe CAO voor 2023 kwam moeizaam op gang vanwege de inzet van FNV voor alle nieuwe CAO’s. Deze was volgens ons absoluut niet haalbaar voor de lokale sportsector en daarom is in overleg met achterban en FNV besloten de gesprekken in het voorjaar 2023 voort te zetten wanneer reeds enkele andere grote CAO’s zouden zijn afgesloten en een maatwerk traject voor CAO Sportverenigingen tot de mogelijkheden zou behoren.

Ondertussen zijn de gesprekken met het bestuur van Arbeidsmarktfonds Samen Presteren in 2022 weer opgepakt, maar door afwezigheid van de voorzitter wel uitgesteld en opgepakt met zijn interim vervanger. Doel is om in de vorm van een aparte kamer binnen het fonds tot een arbeidsmarktfonds voor de CAO Sportverenigingen te komen en daarbij door slimme samenwerkingen en inzet van professioneel kader ook extra fondsen op te halen voor toekomstige projecten om de sector te verbeteren en te faciliteren.

Communicatie

Voor 2022 waren de volgende communicatiedoelstellingen geformuleerd:

  • Naamsbekendheid en zichtbaarheid NIDS vergroten (bij leden,
    Sportverenigingen en -organisaties, sportbonden, NOC*NSF)
  • Traffic generen op site + aantal volgers social media verhogen.
  • Informeren leden m.b.t. de aangepaste afspraken in de CAO.

In de opgestelde strategie in 2022 is ook nadrukkelijk en prioriteit opgenomen m.b.t. de communicatieplannen en meer gericht en direct te communiceren met de eigen achterban. Uitvoering daarvan staat voor 2023 op de planning.

Namens het
Bestuur van Netwerk in de Sport
Datum 17 februari 2023

Klik hier voor het Jaarverslag 2022 in PDF.