Wie mag er lid worden?

Iedere lokale sportvereniging, dan wel sportorganisatie zonder winstoogmerk, met een bestuur bestaande uit vrijwilligers, en een doelstelling die gericht is op sportbeoefening of de stimulering van deelname daaraan kan lid worden van de werkgeversvereniging. Commerciële sportorganisaties of bovenlokale instellingen zoals een provinciaal sportorganisaties kunnen dus geen lid worden van de werkgeversvereniging.

Kosten

De kosten voor het lidmaatschap van de werkgeversvereniging bestaan uit drie componenten te weten:

1. Contributie

  • €150,- per jaar tot een loonsom van €100.000 per jaar. Vanaf een loonsom van €100.000 per jaar* 0,2% met een maximum van €500,- per jaar.
  • €50,- administratiekosten (eenmalig bij aanmelding)

* Zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar

2. Bijdrage arbeidsmarktfonds

  • 0,2% van de bruto loonsom op jaarbasis*
  • In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers (de leden van de werkgeversvereniging)  0,2% over de bruto loonsom afdragen ten behoeve van de financiering van activiteiten die gericht zijn op de ontwikkeling van de (lokale) sportsector. Jaarlijks wordt met de vakbond (FNV Sport en Bewegen) de aard van de activiteiten afgestemd. Deze bijdrage wordt direct geïnd als een sportvereniging zich aanmeldt als lid van de werkgeversvereniging en vervolgens jaarlijks. Om de hoogte van de bijdrage te kunnen vaststellen wordt jaarlijks de verzamelloonstaat bij de werkgevers opgevraagd.

* Zie kolom 14 van de verzamelloonstaat van het voorgaande jaar

3. Werkgeversbijdrage

  • €11,99 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week.
  • In de cao Sportverenigingen is opgenomen dat werkgevers aan FNV Sport en Bewegen een jaarlijkse bijdrage betalen van € 11,99 per werknemer met een dienstverband van meer dan 6 uur per week. Deze bijdrage wordt door de vakbond gebruikt voor opleiding en training van haar leden. De bijdrage wordt jaarlijks door de werkgeversvereniging bij de leden geïnd en afgedragen aan de vakbond.